ഒപ്പം പ്രകൃതിക്കൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വള്ളികുന്നം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നു

മാവേലിക്കര >>>യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വള്ളികുന്നം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു നിമിഷം 100 മരം എന്ന പേരിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി നൂറുപേർ ഒരേസമയം 100 മരത്തൈകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത. മരങ്ങൾ നടുന്ന …

ഒപ്പം പ്രകൃതിക്കൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വള്ളികുന്നം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്നു Read More