കേരളത്തി ലെ 205 നിധി ധനകാര്യ സ്ഥാപ നങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമില്ല ; പട്ടിക പുറത്തു വിട്ട്‌ “ചീഫ് എഡി റ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് “

തിരുവനന്തപുരം>> ഇന്ത്യയിലെ 404 നിധി കമ്പിനികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച പബ്ലിക് നോട്ടീസ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി. ഇതില്‍ കേരളത്തിലെ 205 നിധി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കേരളമെമ്പാടും ശാഖകളുള്ള പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പട്ടികയില്‍ …

കേരളത്തി ലെ 205 നിധി ധനകാര്യ സ്ഥാപ നങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമില്ല ; പട്ടിക പുറത്തു വിട്ട്‌ “ചീഫ് എഡി റ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് “ Read More

കേരളത്തിലെ 205 നിധി കമ്പിനി കള്‍ക്ക് അംഗീ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു -പട്ടിക ഇന്ന് പുറ ത്തുവിടും ; ചീഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ്

തിരുവനന്തപുരം>> കേരളത്തിലെ ഇരുനൂറിലധികം നിധി കമ്പിനികളുടെ അംഗീകാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചു. കേരളമെമ്പാടും ശാഖകളുള്ള പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിധി കമ്പിനികളുടെ നിയമം ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ നടപടി. ഇവര്‍ക്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനോ പുതിയ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുവാനോ അനുവാദമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ …

കേരളത്തിലെ 205 നിധി കമ്പിനി കള്‍ക്ക് അംഗീ കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു -പട്ടിക ഇന്ന് പുറ ത്തുവിടും ; ചീഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് Read More