അയിരൂർപാടം സെൻ്റ് തോമസ് ചർച്ച് വികാർ ഫാ ദർ സിജുവിന് യാ ത്രയപ്പ് നൽകി

കോതമംഗലം>>>പിണ്ടിമന പഞ്ചായ ത്ത് പത്താം വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃ ത്വത്തിൽ അയിരൂർപാടം സെന്റ്തോമ സ് ചർച്ച ഇടവകയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന വികാർ  ഫാദർ സിജുവി ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി. ആൻ്റണി ജോൺ എംഎൽഎയും വാർഡ് മെമ്പർ എസ് എം അലിയാർ മാഷും ചേർന്ന്  …

അയിരൂർപാടം സെൻ്റ് തോമസ് ചർച്ച് വികാർ ഫാ ദർ സിജുവിന് യാ ത്രയപ്പ് നൽകി Read More