മണിക്കിണർ – വാളാച്ചിറ പ്രദേ ശത്ത് അടിക്കടി മോഷണശ്രമം; നാട്ടുകാർ ഭീതി യിൽ

കോതമംഗലം>>>പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചാ യത്തിലെ മണിക്കിണർ വാളാച്ചിറ ഭാഗ ത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി മോ ഷണവും മോഷണശ്രമവും പതിവാകു ന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിയിലാ ണ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാ ഞ്ഞിരമുകളേൽ സജീർ പരീക്കുട്ടിയു ടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 20 …

Read More