നഗരസഭയ്ക്ക് ആമ്പുലൻസ് നൽകി ഇവിഎം ഗ്രൂപ്പ്

കോതമംഗലം>>>കോവിഡ് പ്രതിസ ന്ധിയിൽ കോതമംഗലം നഗരസഭ യ്ക്ക് ഇ വി എം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ  കൈത്താ ങ്ങ് .നഗരസഭക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപ ചെലവു വരുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ്  നൽകിയാ ണ് ഇ വി എം ഗ്രൂപ്പ് നാടിന് മാതൃകയായ ത് . നഗരസഭ …

Read More