സി.പി.ഐ.എം പെരുമ്പാവൂര്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സി.എം അബ്ദുള്‍ കരിം

സി.പി.ഐ.എം പെരുമ്പാവൂര്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സി.എം അബ്ദുള്‍ കരിം

Read More