നെല്ലിക്കുഴി സർ ക്കാർ ഹൈസ് ക്കുളിൽ വായനാ ദിനം ആചരിച്ചു

കോതമംഗലം>>> താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മറ്റി യുടെയും കേരള ജേർണലി സ്റ്റ് യൂണിയൻ താലൂക്ക് കമ്മറ്റിയുടെയും സംയുക്ത ആഭി മുഖ്യത്തിൽ നെല്ലിക്കു ഴി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളി ൽ വായനാ ദിനാചരണം നടത്തി. വായനാ ദിനാചരണം കോതമംഗലം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രറ്റും താലൂക്ക് …

Read More