പാലായിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി ചമഞ്ഞു നടന്ന മുൻ പോലീസു കാരൻ പിടിയിൽ

പാല >>>പാലായിലെ സ്വകാ ര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി.  ചമഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച യായി സൗജന്യമായി താമ സിക്കുകയും ഇതിനിടയിൽ  ടൗണിലെ ഒരു യുവാവിന്റെ   മൊബൈൽ ഫോൺ മോ ഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത കേ സ്സിൽ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേ …

Read More