പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചികിത്സ സഹായ നിധിയില്‍ നിന്നും 19 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു : ആന്റണി ജോണ്‍ എംഎല്‍എ

രാജി ഇ ആർ -

കോതമംഗലം >>>കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചികിത്സ സഹായ നിധിയില്‍ നിന്നും 19 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ആന്റണി ജോണ്‍ എംഎല്‍എ അറിയിച്ചു.64 പേര്‍ക്കായിട്ടാണ് 19 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചികിത്സ ധന സഹായത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ധനസഹായം ലഭ്യമാകും.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ എംഎല്‍എ ഓഫീസില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ധന സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ എംഎല്‍എ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആന്റണി ജോണ്‍ എംഎല്‍എ അറിയിച്ചു.