വേട്ടാംമ്പാറയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം

web-desk -

കോതമംഗലം>> പിണ്ടിമനപഞ്ചായ ത്തിലെ വേട്ടാംമ്പാറയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനയിറങ്ങി ഏത്തവാഴകളട ക്കമുള്ള കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കാട്ടാനകൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തിയത്. റ്റി.വി. ജോസ് തറമുട്ടത്ത് എന്ന കർഷകൻ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത കുലച്ച ഏത്തവാഴകൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുപതോളം ഏത്തവാഴകളാണ് പൂർണ്ണമായുംനശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കയ്യാലകളും, ഫെൻസിംഗും ഉൾപ്പെടെ തകർത്തുകൊണ്ട് നിത്യവും ആനകൾ വരുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക പരത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണ മെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാശ നഷ്ടം സംഭവിച്ചക്യഷിയിടങ്ങൾ പിണ്ടിമനകൃഷി ഓഫീസർ ഇ.എം.അനീഫ, കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് വി.കെ.ജിൻസ് എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു. കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ കാർഷിക വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടംകുറക്കുന്നതിനായി കർഷകരെ വിള ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാക്കുന്നതിനും, പദ്ധതി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽവ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളപ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ്ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.