വിവിധ ആവിശ്യ ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേശീയ പ്രക്ഷോ ഭത്തിൻ്റെ ഭാഗ മായി എ.ഐ.റ്റി. യു. സി പെരുമ്പാ വൂർ ഹെഡ് പോ സ് റ്റോഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേ ധ ധർണ്ണ സംഘ ടിപ്പിച്ചു

web-desk -

പെരുമ്പാവൂർ>>>കേന്ദ്രസർക്കാർ പൊ തുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുതുലക്കു ന്നതിനെതിരെയും, അവശ്യ പ്രതിരോധ സർവ്വീസ് ഓർഡിനൻസ് 2021 പിൻവ ലിക്കുക, വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ 2021 പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേശീയ പ്ര ക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എ.ഐ.റ്റി. യു.സി പെരുമ്പാവൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഹെഡ് പോസ് റ്റോഫീസിനു മുന്നിൽ പ്ര തിഷേധ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു.

എ.ഐ.റ്റി.യു.സി.സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ അഷറഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .കെ.എം.വീരാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കാവുങ്കൽ, കെ.എം സുധീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ഒക്കൽ പോസ്റ്റോഫീസിനു മുന്നിൽ നട ന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ എ.ഐ.റ്റി.യു.സി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സി.വി. ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ബി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.