വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാനരന്മാ ർ

ഏബിൾ.സി.അലക്സ് -

കൊച്ചി>>>കോവിഡ് മൂലം സഞ്ചാരി ക ളില്ലാതെ മിക്ക വിനോദ സഞ്ചാര മേഖ ലകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ തകർന്നടി ഞ്ഞു പോയ മേഖലകളിൽ പ്രധാനമാ യ ഒന്നാണ് ടൂറിസം.ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപെട്ടു ഉപജീവനം കഴിഞ്ഞിരുന്ന വരെല്ലാം മറ്റു വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്.

ഇവരെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായവരാ ണ് വാനരപ്പട. ആളൊഴിഞ്ഞ ടൂറിസം മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ തെരുവ് നായ്ക്ക ളും, കുരങ്ങുകളും കൈയടക്കിയിരി ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കോതമംഗലം ഭൂ തത്താൻകെട്ടിൽ നിന്നും കാണാൻ ക ഴിയുന്നത്.ഈ മേഖലയിലെ കുരങ്ങുക ൾ പട്ടിണിയിലായി. ദിവസേന ആയിര ത്തിൽ അതികം ആളുകൾ വന്നു പോ യിരുന്ന ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ കുരങ്ങു കൾക്ക് നിത്യനേ വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർ ത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ നൽകുമാ യിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം ചില വഴിയാത്രക്കാർ അല്ലാതെ സഞ്ചാ രികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയ തിനാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ വാനരക്കൂട്ട ങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പട്ടിണിയിലാണ്. സഞ്ചാ രികൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂതത്താന്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തെരുവ് നായക്കളും സമീപ ത്തുള്ള വനത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടമായി വരുന്ന കുരങ്ങുകളും ആണ് കയ്യാളു ന്നത്.

കൊച്ചി ധനുഷ് കോടി ദേശീയ പാത യോരത്ത് നേര്യമംഗലം മുതൽ വാളറ വരെയുള്ള ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ധാരാളം വാനരപടയെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവരും സഞ്ചാരികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വഴിക്കണ്ണുമായി ദേശീയ പാതയോരത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ഇതു വഴി പോകുന്ന ചില നല്ല മനസിന്റെ ഉടമകൾ ഇവർക്ക് ലഖു ഭക്ഷണങ്ങളും, പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും നൽകി പോകുന്നുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ വരവിനായി കാത്തി രിക്കുകയാണ്.

ഏബിൾ.സി.അലക്സ്

About ഏബിൾ.സി.അലക്സ്

View all posts by ഏബിൾ.സി.അലക്സ് →