മൂവാറ്റുപുഴ റാക്കാട് നിന്നും പെരുമ്പാമ്പിനെനാട്ടുകാർ പിടികൂടി

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

മൂവാറ്റുപുഴ>>>റാക്കാട് അഞ്ചുംകവല തീണ്ടാച്ചിറയിൽ നിന്നും പെരുമ്പാമ്പി നെ പിടി കൂടി.  ഇര പിടിക്കാനായി വഴി യിൽ കിടന്ന പെരുമ്പാമ്പ് പെട്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്.തു ടർന്ന് വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയി ച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  രാത്രി 9 മണിയോടെ പാമ്പിനെ പിടി കൂടുകയാ യിരുന്നു. പെഴക്കാപ്പിള്ളി സ്വദേശി ഷാ ജിയാണ് വനം വകുപ്പ് അനുമതിയോ ടെ പെരുമ്പാമ്പിനെ വലയിലാക്കിയത്. 17 കിലോഗ്രമോളം തൂക്കം വരുന്ന പെ രുമ്പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന്  ഭൂതത്താൻക്കെട്ട് വന മേഖല യിൽ തുറന്നു വിടും.മേഖലയിൽ പെരു മ്പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമാണ്.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *