മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ആകെ ഡിവിഷനുകൾ 13. വനിത സംവരണഡിവിഷനുകൾ 1,4,7,9,11,12,13. പട്ടികജാതി പൊതുവിഭാഗം സംവരണഡിവിഷൻ 8

web-desk - - Leave a Comment

മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ആകെ ഡിവിഷനുകൾ 13. വനിത സംവരണഡിവിഷനുകൾ 1,4,7,9,11,12,13. പട്ടികജാതി പൊതുവിഭാഗം സംവരണഡിവിഷൻ 8
മുവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംവരണ വാർഡുകൾഃവനിത വാർഡുകൾ1. തൃക്കളത്തൂർ 2. അഞ്ചൽപ്പെട്ടി3. മഞ്ഞളളൂർ4. അടൂപറമ്പ്5. മാറാടി6. മേക്കടമ്പ്.7. വാളകം.
പട്ടികജാതി പൊതുവിഭാഗംഃ1. ആവോലി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *