പ്രളയസെസ് പിൻവലിക്കണം- ഏ.കെ.സി.ജി.ഡി.എ

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോഴിക്കോട് >>> പ്രളയ നാശന
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന തിനും പ്രളയാനന്തര പുനർ നിർ മ്മാണത്തിനും ആയിരം കോടി ല ക്ഷ്യമിട്ടാണ് 2019 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ചരക്കുസേവന നികുതിക്കൊപ്പം ജി എസ് ടി അടിസ്ഥാന തത്വത്തി ന് വിപരീതമായി കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക അ നുമതിയോടെ കേരളം മാത്രം പ്ര ളയ സെസ് പിരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തദവസരത്തിൽ തന്നെ ഏ.കെ. സി.ജി.ഡി.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സം ഘടനകളും ജി എസ് ടി കൗൺസി ൽ വ്യാപാര വ്യവസായ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും അവരുടെ വിയോ ജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക 1144 കോടിയിലധികം 2020 സെ പ്റ്റംബറിനുള്ളിൽ പിരിച്ചു കഴി ഞ്ഞു.കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം സെസ് നൽകേണ്ട വിഭാഗം നില നിൽപ്പിനുതന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്ത രമായി നടപ്പാക്കിയ സെസ് പിരി വ് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ഓൾ കേരള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസി യേഷൻ പ്രസിഡണ്ടും, ജി എസ് ടി പരാതി പരിഹാര സമിതി മേഖല അംഗവും, ജി എസ് ടി ഫെലിസി റ്റേഷൻ സംസ്ഥാന ജില്ലാ കൗൺ സിൽ അംഗവുമായ ഷെവലിയാർ സി.ഇ.ചാക്കുണ്ണി ബഹു: കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും, ബഹു:ധനമ ന്ത്രിയോടും ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ അഭ്യ ർത്ഥിച്ചു. വർഷങ്ങളായി യാതൊ രു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കാതെ നി കുതി പിരിച്ച് ഖജനാവിൽ അട യ്ക്കുന്ന വാണിജ്യ വ്യാപാര വ്യവ സായ മേഖലയ്ക്ക് നാളിതുവരെ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും സർ ക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തന്മൂലം വാടക ഇളവ് നൽകിയ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് കോവിഡ് കാ ലത്തെ സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിടനി കുതിയും, വിവിധ ലൈസൻസ് ഫീസുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടു ണ്ട്. കൊവിഡ് വ്യാപനം അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വർധിക്കുമെന്ന് സൂചന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തികസഹായവും, സംവിധാനങ്ങളും, വകുപ്പുകളുടെ സേവനവും കേരളസർക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *