പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

മൂവാറ്റുപുഴ >>> കേരളസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ‘എന്റെ ക്ഷയരോഗ മുക്ത കേരളം ‘പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിന് വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *