നേര്യമംഗലത്ത് പുതിയ സ്റ്റേഷൻ തത്വത്തിൽ അം ഗീകാരമായി:മു ഖ്യമന്ത്രി പിണറാ യി വിജയൻ നിയ മസഭയിൽ.

web-desk -

കോതമംഗലം>>> കോതമംഗലം മണ്ഡ ലത്തിൽ നേര്യമംഗലത്ത് പുതിയ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തത്വത്തി ൽ അംഗീകാരമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.ഇത് സംബന്ധിച്ച ആന്റണി ജോൺ എംഎൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയു മ്പോൾ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യ ക്തമാക്കിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഫയർ ആന്റ് റസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻഗണന പട്ടികയിൽ മണ്ഡലത്തിലെ നേര്യമംഗലം ഉൾപ്പെട്ടി ട്ടുള്ളതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പ് മേധാവി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുംഎംഎൽ എ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി.വ്യവ സായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവ ധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നേ ര്യമംഗലത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും,പ്രസ്തുത സ്ഥലം മറ്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്താണെന്നുള്ള വസ്തുതയും പരി ഗണിച്ച് നേര്യമംഗലത്ത് പുതിയ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് എംഎൽ എ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

18-02-2021 ലെ സ.ഉ.(കൈ)51/ 2021/ആഭ്യന്തരം പ്രകാരം നേര്യമംഗലത്ത് പു തിയ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതി ന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നല്കിയതാ യും,സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യത,ഫണ്ട്,ഭരണാ നുമതി എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായി ഇ ക്കാര്യത്തിൽ അനന്തരനടപടി സ്വീകരി ക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജ യൻ,ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎയെ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.