നവീകരിച്ച കൂരിക്കാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

മൂവാറ്റുപുഴ >>>നവീകരണ പ്രവർത്ത നങ്ങൾ പൂർത്തിയായ പായിപ്ര പഞ്ചാ യത്തിലെ കൂരിക്കാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാ ൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോ ഗിച്ചാണ് നവീകരിച്ചത്.   കോവിഡ് പോ ട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ.അരുൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആമിന മുഹമ്മദ് റാഫി അദ്ധ്യ ക്ഷത വഹിച്ചു. അനിൽ കൂരിക്കാവ്   മു ഹമ്മദ് എം.പി ഷംസ്മുഹമ്മദ് , ഹനീഫ എള്ളുമല , ഷിനാജ് പാലക്കോട്ടിൽ , വർക്കി പായിക്കാട്ട്  മാത്യു കെ ഐസ ക് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *