“തങ്കളം- കാക്ക നാട് നാലുവരി പാത” തുടർ നടപ ടികൾ വേഗത്തി ലാക്കും:പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

കോതമംഗലം>>>തങ്കളം – കാക്കനാട് നാലുവരി പാതയുടെ തുടർ പ്രവർത്ത നങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെ ട്ട് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പട്ടിമറ്റം പി ഡബ്ല്യൂ ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അവലോ കന യോഗം ചേർന്നു.ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ,അഡ്വ. പി വി ശ്രീനിജിൻ എം എൽ എ,അഡ്വ. എൽദോസ് പി കു ന്നപ്പിള്ളിൽ എം എൽ എ, എന്നിവരും പി ഡബ്ല്യൂ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗ ത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

റോഡിന്റെ നിലവി ലെ സ്ഥിതിഗതികൾ യോഗം വിലയിരു ത്തി.നിർമ്മാണ പ്രവ ർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 255 കോ ടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി തുടർ പ്രവർത്ത നങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മന്തി പറഞ്ഞു.

പ്രസ്തുത പാതയുടെ ആകെ നിർമ്മാ ണം നടന്നിട്ടുള്ള കോതമംഗലം മണ്ഡ ലത്തിലെ തുടർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്ത നങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വേ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപ ടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കു മെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പാതയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേ ഗത്തിലാ ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനപ്രതി നിധികളേയും റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിവിധ വകുപ്പുക ളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും,പങ്കെ ടുപ്പിച്ചു കൊ ണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിപുലമായ ഉന്നതതലയോഗം ചേരു മെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →