ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി യുടെ സഹോദരൻ ഷീൻ കുര്യാക്കോസ്‌ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്തു ;ഷീൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 785 പേരാണ് അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്തത്

web-desk - - Leave a Comment

ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി യുടെ സഹോദരൻ ഷീൻ കുര്യാക്കോസ്‌ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്തു.
കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരള ഹൈകോടതിയിൽ ഓൺലൈനായാണ് എൻറോൾ ചെയ്തത്
ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫീസിലിരുന്ന് ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ.പി. ജയചന്ദ്രൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സത്യവാചകം വീടുകളിൽ ഇരുന്നാണ് ഏറ്റുചൊല്ലിയത്.
ഷീൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 785 പേരാണ് അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *