ടി വി കൈമാറി

web-desk - - Leave a Comment

പെരുമ്പാവൂര്‍ നിര്‍ദ്ധനാരായ വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ശ്രീ ശങ്കര വിദ്യാപീഠം കോളേജിലെ ജീവനക്കാര്‍ ടി.വി. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *