കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാൻ കളക്ടർ നിർദേശം നൽകി

web-desk - - Leave a Comment

എറണാകുളം >>>ജില്ലയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങ ളിലും  കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലി ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമാ യ പരിശോധന നടത്താൻ ജില്ലാ കള ക്ടർ എസ്. സുഹാസ് സെക്ടറൽ മജി സ്‌ട്രേറ്റുമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ജില്ല യിൽ സമ്പർക്കം മൂലം കോവിഡ് രോ ഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹച ര്യത്തിലാണ് പരിശോധന കൂടുതൽ ക ർശനമാക്കാൻ കളക്ടർ നിർദേശം ന ൽകിയത്.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ജില്ലയിൽ താലൂക്ക് തലത്തിൽ ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവ യുടെ    പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാ ര്യക്ഷമമാക്കാനും നിർദേശം നൽകിയി ട്ടുണ്ട്. സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളി ലേക്ക് പരിശോധന  വ്യാപിപ്പിക്കാനും കളക്ടർ നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത്‌, താലൂക്ക് തലങ്ങളിൽ ആ ണ് ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡുകൾ പ്രവർത്തി ക്കുന്നത്.വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടന്ന യോഗത്തിൽ എ. ഡി. എം സാബു കെ. ഐസക്, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ, തഹസിൽദാർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *