കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ 393 പേര്‍ക്കായി 90 ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു

web-desk -

എറണാകുളം>>> കോതമംഗലം – കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും,പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നുമായി 393 പേര്‍ക്കായി 90 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും ചികിത്സാ ധനസഹായമായി 335 പേര്‍ക്കായി 74 ലക്ഷം രൂപയും,പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാ ധന സഹായമായി 58 പേര്‍ക്ക് 16 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചികിത്സ ധന സഹായത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ധനസഹായം ലഭ്യമാകും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ എംഎല്‍എ ഓഫീസില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി ആന്റണി ജോണ്‍ എംഎല്‍എ അറിയിച്ചു.