കോട്ടപ്പടി, പിണ്ടി മന പഞ്ചായത്തു കളിലെ കാട്ടാന ശല്യം പരിഹരി ക്കു ന്നതിനായി ആന്റണി ജോൺ എം എൽഎയു ടെ അധ്യക്ഷത യിൽ യോഗം ചേ ർന്നു

ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക് -

കോതമംഗലം>>> കോട്ടപ്പടി , പിണ്ടിമന പഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ കാട്ടാ ന ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട് ആന്റണി ജോൺ എം എൽഎയു ടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോ ഗസ്ഥരുടേയും, ജനപ്രതിനിധികളുടേ യും യോഗം ചേർന്നു.കോതമംഗലം പി ഡബ്ല്യൂ ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന യോഗ ത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാന ങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു.

എനർജൈസർ കേടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാക്കും ചെറിയ ബാറ്ററി മാറ്റി സ്ഥാ പിക്കും അങ്ങനെ സോളാർ ഫെൻസി ങ്ങ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും.
ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിങ്, ട്രെഞ്ച്, റെയിൽ ഫെൻസിങ് തുടങ്ങിയ പരിഹാര നിർദ്ദേ ശങ്ങളുടെ പ്രപ്പോസൽ വനം വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ഡി.എഫ്. ഒ അറിയിച്ചു.

പ്രശ്നക്കാരായ മൂന്ന് ആനകളെ തിരി ച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും അക്കാര്യം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോട് ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഡി. എഫ്.ഒ അറിയിച്ചു.
വാച്ചർമാരോട് അടിയന്തിരമായി അടി ക്കാടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കൾ ആരംഭിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കു ന്നതിനും അത് പൊതുജന പങ്കാളിത്വ ത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും ധാര ണയായി. 
നിലവിൽ രാത്രി പട്രോളിങ്ങ് നടത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരു ത്തും.
കൃഷിയിടത്തിലെ  വിളവ് ആക്രമിക്കു ന്ന കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുവാദത്തിനുള്ള അ പേക്ഷയിൽ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീ കരിക്കും.

യോഗത്തിൽ കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റ് മിനി ഗോപി , പിണ്ടിമന  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെസി സാജു , മലയാറ്റൂർ ഡി എഫ് ഒ രവികുമാർ മീണ , തുണ്ടം റേഞ്ച് ഓഫീസർ മഹമ്മദ് റാ ഫി ,കോടനാട് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ധനിക് ലാൽ , ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാ രായ ആഷാ അജിൻ , ലിസി ജോസഫ് , കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ സാറാമ്മ ജോൺ, സണ്ണി വർഗ്ഗീസ്, സ ന്തോഷ് അയ്യപ്പൻ,പിണ്ടിമന പഞ്ചായ ത്ത് മെമ്പർമാരായ എസ്.എം. അലിയാ ർ, ജിൻ സ്മാത്യു, എന്നീ വാർഡ് മെമ്പർ മാരും , കെ.എ. ജോയി. പി .എം . അഷറ ഫ്, ബിജു.പി. നായർ , സജീവ് നാരായ ണൻ , വനജാഗ്രത സമിതി അംഗങ്ങളാ യ മത്തായി, ജോൺസൻ തുടങ്ങിയവ ർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക്

About ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക്

View all posts by ന്യൂസ് ഡെസ്ക്ക് →