കാട്ടാനയുടെ വിളയാട്ടം മൂലം ജീവിതം വഴി മുട്ടിയ കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുംഭാഗം, വാവേലി നിവാ സികൾ തുറന്ന പോരിന്

സ്വന്തം ലേഖകൻ -

കോതമംഗലം>>>ജീവിക്കാന്‍ സമ്മതി ക്കാതെ കാട്ടാന, കാട്ടാനയുടെ വിളയാ ട്ടം മൂലം ജീവിതം വഴി മുട്ടിയ കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുംഭാഗം,വാവേ ലി നിവാസികൾ വനം വകുപ്പ് അധികാ രികളുടെയടുത്തും, ജനപ്രതിനിധികളു ടെയടുത്തും പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്തത ല്ലാതെ പരിഹാരമൂണ്ടായില്ല. കാട്ടാനക ളാകട്ടെ അനുദിനം ഇവരുടെ കൃഷിയിട ങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചു ആനക്കലി തീർ ക്കുന്നു.

മഞ്ഞൾ കൃഷി ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ച കാട്ടാനയുടെ കാൽപാട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൽദോസ് അറാക്കു ടിയുടെ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചവിട്ടി നശിപ്പി ച്ചു.ജോസ് വട്ടക്കുടിയുടെ അമ്പതോളം കുലച്ച് തുടങ്ങിയ വാഴകൾ തിന്നും ച വിട്ടിയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആന വിള യാട്ടം നടത്തി റബ്ബർ തൈകൾ വളച്ചൊ ടിച്ചും ചെറിയ തൈകൾ പിഴുതെടുത്ത് തിന്നും നശിപ്പിച്ചു. ബേസിൽ പോൾ അ റാക്കുടിയുടെ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള 20 ഓളം തൈകളും,പാലിയത്തുമോളേ ൽ ജോർജ്ജ്, പാലിയത്തു മോളേൽ പീറ്റർ, മടത്തുംപാറ റെന്നി എന്നിവരുടെ നൂറോളം റബ്ബർ തൈകളുമാണ് കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചത്.

എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദിനരാ ത്രങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുകയാണ് ഇവിടു ത്തുകാർ. അധികാരികൾ ഇനിയും അ നങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വികരിക്കാതെ, അടി യന്തിരമായി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വി കരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. കാട്ടാന ശല്ല്യം മൂലം പൊറു തിമുട്ടിയ വാവേലി പ്രദേശം യു ഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ ഷിബു തെക്കുംപുറം സന്ദർശിച്ചു.

സ്ഥലം സന്ദർശിച് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വി ലയിരുത്തിയ യു.ഡി.എഫ് ജില്ലാ കൺ വീനർ ഷിബു തെക്കുംപുറം ഈ വിഷ യം അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ സർ ക്കാരിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിന്നതിനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും, ഈ കർഷകരുടെ നഷ്ട്ടപരിഹാരം ഉട നടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നും ആവശ്യ പ്പെട്ടു .

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →