ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ: കേന്ദ്ര നടപടി അഭിനന്ദനം – മലബാർ ഡവലപ്മെൻറ് കൗൺസിൽ

സ്വന്തം ലേഖകൻ - - Leave a Comment

കോഴിക്കോട്>>> ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാക്കിയ നടപടിയിൽ മലബാർ ഡവലപ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. കൊ വിഡ്കാല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ സജീവമായത്. ലോക്ക് ഡൗണിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഇത്തരം ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളാണ് ജനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്‌.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഇതോടെ ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നതോടെ ഈ മേഖലയിലെ വ്യാജ പോർട്ടലുകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാദ്ധ്യമങൾക്ക് ഗുണകരമാവുമെന്നും സി.ഇ.ചാക്കുണ്ണി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു

സ്വന്തം ലേഖകൻ

About സ്വന്തം ലേഖകൻ

View all posts by സ്വന്തം ലേഖകൻ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *